سرخیو راموس و مارسلو در مسیر جاودانگی در رئال مادرید

پپ گواردیلا کبیر

تازه بعد صد سال ۲۳ جام گرفته عروس گابریئل ژسوس (راموس)، یعنی نصف پیکه جام داره، ولی ۲۳ جام هم بد نیست نباید فراموش کرد همین راموس یه زمانی از عقده ی جام نداشتن جام انداخت زیر چرخ کامیون

خرید برترین وی. پی .ان جهان