بازگشت خرید ناموفق زیدان به آلمان

رئال مادرید بر اساس دستور زیدان تصمیم گرفت تا ستاره ناموفق خود را به بوندس لیگای آلمان قرض بدهد.

 لوکا یوویچ پس از یک فصل و نیم عملکرد ناامیدکننده قرار است به تیم سابق خود بازگردد.

– رئال مادرید بر اساس دستور زیدان تصمیم گرفت تا ستاره ناموفق خود را به بوندس لیگای آلمان قرض بدهد.

”   هیچ علاقه ای به بازی دادن به لوکا یوویچ نداشت و نمی خواست حتی دقیقه ای به بازیکن صرب بازی بدهد.

بر همین اساس طبق خواسته ستاره صرب و موافقت زیدان، این بازیکن به تیم سابق خود قرض داده شد.

برخی رسانه ها البته از انتقال قرضی او به میلان نوشته بودند که این اتفاق به نظر رخ نخواهد داد.

 
کلید واژه ها: رئال مادریدزیدانلوکا یوویچناموفقبازیستارهآلمانبازیکنمادریداساسانتقال قرضیتصمیمیوویچدستوررئالرسانه هاعملکردانتقالنوشتهاتفاقعلاقهرسانهمیلاندقیقهقرارخریدداده

خرید برترین وی. پی .ان جهان