اسلام سلیمانی از لسترسیتی به المپیک لیون پیوست / رسمی

Mmd Lyon

با توجه به رایگان اومدنش و مدت قراردادش که شیش ماه + اپشن یه سالست میشه به این مدیریت یکم امیدوار شد
حتی اگه نصف همون سلیمانی پارسال موناکو باشه نیمکت خط حمله تصمینه

خرید برترین وی. پی .ان جهان