خاویر تباس: گلایه های زیدان؟ این هم یکی از آن بهانه های مربیان است

Mr C

تقویم زندگی روزمره تباس بر اساس خوردن گوه رئالیا و مالیدن خایه های بارساییا تنظیم شده.
به این صورت که یکشنبه میگه چیکار کنم؟
خب امروز باید یه مجلسی پر تف واس مسی بزنم.
چهارشنبه میگه خب امروز چه کنیم؟
بریم گوه زیدان رو مزه کنیم.

خرید برترین وی. پی .ان جهان