سوالیهو میته به میلان پیوست / غیر رسمی

Amin Milan

فقط امیدوارم ترکیب اصلی زودتر برگردن.ابن خریدا حالا حالا ها کار دارن تا جا بیفتن.ماشالا بازیکن تثبیت شده نمیخریم که واسه خاطر مسائل فیرپلی مالی.میلان جای بزرگانه فقط.البته ترکیب اصلی واقعا همه ستاره هستن الان و آرزوی خیلی از تیما
فورزا میلان و میلانی

خرید برترین وی. پی .ان جهان