مذاکرات مسوت اوزیل و آرسنال بر سر فسخ قرارداد

Mia San Mia

وردار برو گمشو برو اوزیل خانم مفت خور. هم به کردها ریید هم به ترک ها هم به آلمان ها . خاک‌ بر سرت با اون اعلامیه بیرون دادنت و نظراتت سوسول . همیشه یه سوسول و خانوم بود هیچوقت ازش خوشم نیومد. اینقدر ترسو بود که نموند برا جایگاهی بجنگه تو رئال حدا اقل یه فصل بیشتر میموندی بدبخت ترسو مثل خدیرا موندم سی ال گرفت

خرید برترین وی. پی .ان جهان