نکات آماری حذف عجیب بایرن مونیخ از دی اف بی پوکال

Ted Mosbey

شادی که تیم محلات کیل کرد و مشت های گره کردشون فریاد تظلم خواهی تمامی تیم های فوتبال آلمان بود که امشب با شکسته شدن هیمنه پوشالی این تیم مونیخی بغض چند سالشون‌ ترکید.
تبریک به تمام ستم کشیده های مظلوم آلمان که امشب جشن سراسری تو کل کشور تدارک دیدن.
روح دون دیگو هم شاد شد امشب.
تبریک به فوتبال

خرید برترین وی. پی .ان جهان