واکنش زیبای مارک آندره تراشتگن در مقابل ضربه بازیکنان رئال سوسیداد

‌سمت خدا فن 🌈🌈

یعنی خرو آی کیوش از وینگرای بارسا بیشتره
این ترینکائو چه احمقیه خداشاهده
یعنی اگه یه کار مثبت تو این بازی کرد
کصکش چه غلطی میکنی
اون دمبله هم فقط سر توپ
عنتر بلد نیستی شوت بزنی گه میخوری گنده گوزی میکنی

خرید برترین وی. پی .ان جهان